Tallbacken HVB

Vi har plats ledig från den 23 april!

Tallbackens ungdomshem är ett privatägt HVB och har bedrivits i samma regi sedan 1997. Tallbackens ungdomshem ligger i natursköna Fittja ca 1 mil utanför Örsundsbro i Enköpings kommun. Till Uppsala är det ca 3,5 mil. Verksamheten har fem platser varav en är utsluss.

Målgrupp

Verksamheten tar emot pojkar 13-20 år med sociala problem som kan omfatta bland annat relationsproblematik, aggressionsproblematik, kriminalitet, skolproblematik och mindre missbruksproblematik. Placeringsformen är LVU eller SoL.

Vårt arbetssätt

Behandlingsarbetet bedrivs utifrån ett psykosocialt behandlingsarbete i miljöterapeutisk form där gränssättning, tydlighet och fasta strukturer utgör grunden. Vi arbetar utifrån ett barnperspektiv där vi sätter barnets behov och rättigheter i centrum. Tallbackens ungdomshem är ett familjehemsliknande HVB där vi arbetar på ett sätt där vardagen i största möjliga utsträckning liknar en vanlig familj. Vi arbetar utifrån flera olika områden: individ, familj, skola/sysselsättning, vänner och boende. Vi tittar på olika risk- och skyddsfaktorer inom dessa områden för att kunna göra en bedömning av elevens problematik. Vår personal är utbildad i MI, ART, Kriminalitet som livsstil och KBT. Utbildad drogterapeut i personalgruppen.

Från skola till arbetslivet

En viktig del i arbetet är att ge ungdomarna en ny syn på människor och samhälle samt att uppmuntra till ansvarstagande. Ungdomarna ska ha en meningsfull sysselsättning på dagtid med fungerande skolgång och/eller praktikplats. Vi har tillgång till ett antal olika färdiga praktikplatser inom olika yrkesområden, till exempel inom bygg och bilverkstad, samt bra kontakt med skolor på grundskole- och gymnasienivå, resursskolor samt särskola. Möjligheter till individanpassade fritidsaktiviteter på kvällstid och helger finns.

Personlig integritet

Vi värnar om våra ungdomars personliga integritet. Vägen till ett självständigt vuxenliv förutsätter respekt för privatsfären som ökar under behandlingens gång.

Personal

All personal har adekvat utbildning. Självklart ingår regelbunden kontroll av misstanke- och belastningsregistret av personalen. Vi bedriver regelbunden personalutveckling.

Målet med verksamheten är att:

  • Ungdomarna är väl förberedda för att klara ett eget boende eller återgå till tidigare boende.
  • Ungdomarna ska fungera så bra i skola eller praktik att ett minimum av kringstöd behövs.
  • Hjälpa ungdomarna att stärka sin självkänsla så att de kan skapa varaktiga kontakter med andra ungdomar och vuxna samt att kunna avstå från våld och kriminalitet.
  • Ge ungdomarna insikt i sin problematik och få verktyg för att kunna fungera i vardagen.