Tallbacken HVB

Vi har ledig plats!

Tallbacken HVB är privatägt och har bedrivits i samma regi sedan 1997. Tallbacken HVB ligger i natursköna Fittja ca 1 mil utanför Örsundsbro i Enköpings kommun. Till Uppsala är det ca 3,5 mil och till Enköping ca 3 mil. Verksamheten har fem platser varav en är utsluss.

Verksamheten tar emot pojkar i åldern 13-20 år som vistas i olämpliga miljöer. Pojkarnas problematik kan innefatta kriminalitet, beteendeproblematik och begynnande missbruk. Neuropsykiatriska funktionshinder är vanligt förekommande. Placeringar enligt LVU eller SoL.

Behandlingsarbetet bedrivs utifrån ett psykosocialt behandlingsarbete i miljöterapeutisk form där gränssättning, tydlighet och fasta strukturer utgör grunden. Vi arbetar utifrån ett barnperspektiv där vi sätter barnets behov och rättigheter i centrum. Vi arbetar utifrån flera olika områden: individ, familj, skola/sysselsättning, vänner och boende. Vi tittar på olika risk- och skyddsfaktorer inom dessa områden för att kunna göra en bedömning av ungdomens problematik. Utifrån detta görs ett individuellt anpassat behandlingsinnehåll för att komma tillrätta med ungdomens problemområden.  Skriftliga månadsrapporter görs till socialtjänsten.

En viktig del i arbetet är att ge ungdomarna en ny syn på människor och samhälle samt att uppmuntra till ansvarstagande. Ungdomarna ska ha en meningsfull sysselsättning på dagtid med fungerande skolgång och/eller praktikplats. Vi har tillgång till ett antal olika färdiga praktikplatser inom olika yrkesområden, till exempel inom bygg och bilverkstad, samt bra samarbete med skolor på grundskole- och gymnasienivå, resursskolor samt särskola. Möjligheter till individanpassade fritidsaktiviteter på kvällstid och helger finns.

All personal har lång erfarenhet och adekvat utbildning. Personalen är bland annat utbildad i MI, ART, Kriminalitet som livsstil och KBT. Utbildad drogterapeut i personalgruppen. Självklart ingår regelbunden kontroll av misstanke- och belastningsregistret av personalen. Vi bedriver regelbunden handledning och personalutveckling.

Målet med verksamheten är att:

  • Ungdomarna är väl förberedda för att klara ett eget boende eller återgå till tidigare boende.
  • Ungdomarna ska fungera så bra i skola eller praktik att ett minimum av kringstöd behövs.
  • Hjälpa ungdomarna att stärka sin självkänsla så att de kan skapa varaktiga kontakter med andra ungdomar och vuxna samt att kunna avstå från våld och kriminalitet.
  • Ge ungdomarna insikt i sin problematik och få verktyg för att kunna fungera i vardagen.

Kontakta oss